Статут закладу


І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Зміну повного найменування «КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 6 «ВАСИЛЬОК» ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ» загального типу на «КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 6 «ВАСИЛЬОК»  ВАСИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - заклад дошкільної освіти) загального типу здійснено на підставі рішення сорок другої сесії Василівської міської ради Запорізької області сьомого скликання  від 30 травня 2019 року № 6 «Про зміну назви та затвердження Статуту комунального дошкільного навчального закладу № 6 «Васильок» Василівської міської ради Запорізької області».

1.2.Скорочене найменування: КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО.

1.3.Місцезнаходження закладу дошкільної освіти:

мікрорайон 40 років Перемоги, будинок № 7, місто Василівка, Запорізька область, 71601.

1.4.Засновником закладу дошкільної освіти є Василівська міська рада Запорізької області, яка здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5.Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.6.Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

1.7.Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації прав дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

1.8.Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

-       збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;

-       формування їх особистості;

-       розвиток творчих здібностей та нахилів;

-       забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

-       корекцію мовлення дітей;

-       інклюзивну освіту;

-       створення розвивального предметно-просторового інформаційного середовища;

-       раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу.

1.9.Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.10.     Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.     Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНІ ОСВІТИ

 

2.1.Заклад дошкільної освіти розрахований на 140 місць (для дітей віком від 2 до 6 (7) років).

2.2.Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові) ознаками.

2.3.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку - 6.

2.4.Заклад дошкільної освіти має групи з: денним перебуванням, чергові групи.

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить:

-       групи раннього віку - до 15 дітей;

-       передшкільного віку - до 20 дітей;

-       різновікові - до 15 дітей;

-       логопедичний пункт - до 12 дітей;

-       в інклюзивних групах - до 15 осіб (з них від 1-3 дітей з особливими освітніми потребами);

-       в оздоровчий період - до 15 осіб.

2.6.Для зарахування дитини у закладі дошкільної освіти необхідно пред'явити:

-       медичну довідку про стан здоров'я дитини;

-       медичну довідку про епідеміологічне оточення;

-       свідоцтво про народження дитини (копія);

-       заява батьків;

-       документ для встановлення батьківської плати.

2.7.За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів) та до трьох місяців за причиною батьків.

2.8.Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини упродовж 2-х місяців.

2.9.Батьки або особи, які їх замінюють, отримують письмове повідомлення про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10.      Заклад дошкільної освіти здійснює соціально-педагогічний патронат шляхом надання консультаційної допомоги батькам дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

3.1.Заклад дошкільної освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем упродовж 10 годин 30 хвилин - 4 групи, та з 12 годинним перебуванням - 2 групи. Вихідні дні - субота, неділя, святкові, неробочі дні згідно ст.73 КЗпП України.

3.2.Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: початок о 7.00 годині, закінчення о 17.30 годині.

3.3.Чергові групи з 7.00 години до 19.00 години.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОВІТИ

 

4.1.  Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2.  Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.  План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником.

4.4.  У закладі дошкільної освіти світній процес проводиться українською мовою.

4.5.  Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чинною програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.

4.6.  Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

4.7.  Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.8.  Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати чинну програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

4.9.  Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.10.  Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

4.11.  Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.12.  Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.13.  Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

5.1.Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

5.2.У закладі дошкільної освіти встановлено триразове харчування.

5.3.Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, органолептичною оцінкою страв, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника закладу дошкільної освіти.

5.4.Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.5.Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі угод з організаціями-постачальниками та відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі, який розташовано на певній території.

6.2.Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно- гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3.Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1.Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

-       діти дошкільного віку;

-       педагогічні працівники: директор (завідувач), вихователь-методист, вихователі, асистенти вихователів інклюзивних груп, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, керівник гуртка, інші спеціалісти;

-       помічники вихователів;

-       медичні працівники;

-       батьки або особи, які їх замінюють;

-       асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

-       фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2.Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між закладом дошкільної освіти й батьками.

7.3.Кожна дитина, яка здобуває освіту в закладі дошкільної освіти, має гарантоване державою право на:

-     безоплатну якісну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти за освітніми державними та авторськими програмами;

-     отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови, раннього оволодіння грамотою, корекції неправильної звуковимови;

-     вибір занять у гуртку за інтересами;

-     розвиток творчих здібностей та інтересів;

-     захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

-     захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

-     безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-  безоплатне медичне обслуговування.

7.4.Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

-звертатися до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-брати участь в організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

-       отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

-заслуховувати звіти директора (завідувача).

7.5.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

-  виховувати   у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

-  забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

-  постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

-  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

-  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-  своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6.Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7.Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» іншими нормативно - правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

7.9.Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право:

-   на академічну свободу;

-  на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

-  на проходження сертифікації - зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;

-  запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

-   на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-  проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;

-   на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-   на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

-  на об’єднання у професійні спілки, право бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-   на захист професійної честі та власної гідності;

-  на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій;

-  на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

-   на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

-   на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

-   на безпечні і нешкідливі умови праці;

7.10.     Педагогічні працівники зобов’язані:

-  виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

-  співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти з питань виховання та навчання дітей;

-  забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

-  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-  брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва, дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

-  берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

-  постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

-  виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

-  сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

-  виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.11.     Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу директором (завідувачем) закладу дошкільної освіти.

7.12.     Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.13.     Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно до ст. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативи.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

7.14.     Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України

7.15.     У міжатестаційний період відповідно до ст. 59 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах- нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, індивідуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

7.16.3а успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

7.17.Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та обслуговуючому персоналу (за наявності коштів у місцевому бюджеті) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНЇ ОСВІТИ

 

8.1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється з посади уповноваженим органом місцевого самоврядування з дотриманням чинного законодавства.

8.2. Директор (завідувач) закладу дошкільної освіти:

-       відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-       здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

-       діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

-       відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази закладу дошкільної освіти;

-       приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-       контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

-       затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

-       забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

-       контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

-       підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-       організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

-       щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор (завідувач), педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор (завідувач) закладу дошкільної освіти.

Педагогічна рада закладу:

-  розглядає питання освітнього процесу в закладі дошкільної освіти та приймає відповідні рішення;

-  організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

-  заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та

батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів: від працівників закладу дошкільної освіти - дві третини, батьків - по одному представнику від кожної групи.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори (конференція):

-  заслуховують звіти директора (завідувача) з питань статутної діяльності;

-  дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;

-  розглядають питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу дошкільної освіти, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада - орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, освітніх закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості щодо вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу дошкільної освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-       співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, освітніми закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;

-       сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно- відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної освіти;

-       сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;

-       сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

-       організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;

-       стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-       оптимізація та використання ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти з родинами дітей.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОВІТИ

 

9.1. Відповідно до рішення сесії Василівської міської ради від 21 квітня 1980 року закладу дошкільної освіти передано в оперативне управління земельну ділянку (0,5 га), будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивний та ігрові майданчики.

 

X.    ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

10.1.     Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

-  відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

-  засновника;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.2.     Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

-  придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-  здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3.   Статистична звітність форма № 85-К про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.   Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

10.5.     Бухгалтерський облік здійснюється через Василівську міську раду, або самостійно.

 

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

11.1.   Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2.   Контроль за дотриманням закладу дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади за планом відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту Василівської районної державної адміністрації Запорізької області.

11.3.   Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється законодавством.

 

ХІІ. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

12.1.   Зміни та доповнення до діючого Статуту вносяться згідно з чинним законодавством України.

12.2.     З моменту реєстрації цього Статуту попередні редакції втрачають чинність.

 

ХІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

13.1.   Рішення про припинення діяльності КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО шляхом ліквідації або реорганізації приймає сесія Василівської міської ради Запорізької області або суд.

13.2.   Реорганізація КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.

13.3.   Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО.

13.4.   У випадку реорганізації права та зобов’язання КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства України.

13.5.   При реорганізації і ліквідації КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення здобувачам освіти КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо оцінки наявного майна КЗДО № 6 «Васильок» BMP ЗО, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику. Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

 

13.6.   Працівникам КЗДО № 6 «Васильок» ВМР ЗО гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.